4,8 Google Reviews 4,8 - Google Reviews
Vinkje Vanaf 1 stuk bedrukkenVinkje KlantvriendelijkVinkje Hoge kwaliteitVinkje Modieuze kledingVinkje Prijzen incl btw

Algemene Voorwaarden

Ruilen, annuleren of retourneren is niet mogelijk. Omdat we producten op maat maken is het herroepingsrecht wettelijk uitgesloten.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedrukt: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt als consument of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bedrukt.
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
4. Dag: kalenderdag.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle leveringen en diensten van Bedrukt zijn deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling bij Bedrukt verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2.2 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bedrukt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
2.4 Bedrukt heeft geen bezoeklocatie. Alle handel, leveringen, transacties en communicatie en correspondentie zullen enkel plaatsvinden via communicatiemiddelen op afstand, waaronder post, telefoon, internet en e-mail.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Bij alle prijzen staat vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
3.2 De prijs welke wordt getoond in het winkelwagentje is de totaalprijs inclusief eventuele verzendkosten. Deze prijs wordt duidelijk getoond alvorens de klant over gaat tot betalen dan wel bevestigen van de bestelling.
3.3 Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op een korting, dan wel een actie. Er zal in dit geval door Bedrukt altijd gekozen worden voor die korting of actie die het meeste voordeel oplevert voor de klant, hetgeen aan Bedrukt ter beoordeling is.
3.4 Bedrukt zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen. In dit geval heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.5 Bedrukt heeft te allen tijde het recht de prijzen op het aanbod van de webshop te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen die nog in behandeling zijn. Klanten kunnen geen aanspraak maken op oude, ongewijzigde prijzen, in het geval van bijvoorbeeld een na-of bijbestelling.
3.6 Indien een door Bedrukt uitgegeven korting, dan wel kortingscode, hetzij op papier, dan wel per e-mail, geen geldigheidsdatum vermeldt, geldt de datum zoals deze vermeld staat op de website. Indien niet is vermeld voor hoeveel artikelen de korting geldt, geldt deze altijd voor maximaal een artikel.
3.7 Voor ondernemers met een geldig BTW-nummer, gevestigd in België is het mogelijk om een intracommunautaire levering aan te vragen. Dit dient te gebeuren vooraf, nog voordat er daadwerkelijk een financiële transactie plaatsvind. Heeft de financiële transactie, met berekende BTW, reeds plaatsgevonden dan is het niet mogelijk om achteraf bij Bedrukt om een verrekening te vragen van de BTW.
3.8 Artikelen in de uitverkoop zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt, op is op.
3.9 Afgeprijsde artikelen kunnen niet tegen de gereduceerde prijs worden nabesteld / bijbesteld.
3.10 Afgeprijsde artikelen komen uit een ander magazijn en kunnen om die reden ook vermeld staan op de website als regulier artikel met reguliere prijs. Na aankoop van een regulier artikel is het nooit mogelijk om aanspraak te doen op een aanbiedingsprijs mocht het artikel ook daar worden vermeld.

Artikel 4. Verzendkosten

4.1 Voor verzending van de producten brengt Bedrukt portokosten in rekening.
4.2 De hoogte van de portokosten worden op de website vermeld.
4.3 Afhankelijke van het aantal artikelen / volume verzendt Bedrukt de bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven.
4.4 Het is aan Bedrukt om te beoordelen welke verzendmethode wordt gebruikt. Indien een klant heeft betaald voor pakketzending en de bestelling als brievenbuspost wordt verstuurd is er geen recht op restitutie van eventueel teveel betaalde verzendkosten.

Artikel 5. Betaling

5.1 Een bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 De beschikbare betaalmethoden worden op de website vermeld en aangeboden.
5.3 In het geval van een vooruitbetaling via bankoverschrijving dient de volledige betaling binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn ontvangen, waarna de bestelling in behandeling zal worden genomen. Mocht Bedrukt de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan heeft Bedrukt het recht zonder overleg de bestelling te annuleren.
5.4 Voor Belgische bedrijven met geldig BTW-nummer is het mogelijk om te kopen met verlegde BTW. Dit dient vooraf besproken te worden met Bedrukt.
5.5 Het is niet mogelijk om van een reeds betaalde bestelling achteraf de BTW te verleggen, met terugwerkende kracht.

Artikel 6. Levering

6.1 De genoemde levertijden en verwerkingstijden op de website gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de klant geen rechten worden ontleend en deze zijn niet bindend. Bedrukt zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen, na ontvangst van betaling uitvoeren. Indien de klant een bestelling ontvangt op een later tijdstip dan de genoemde indicatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend, is er geen recht op annulering van de bestelling en geen recht op restitutie van de betaalde kosten.
6.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij de verzender binnen 30 werkdagen niet mogelijk zijn dan wordt de klant per e-mail in kennis gesteld van de verlengde levertermijn.
6.3 De verzender bezorgt in de regel binnen een tot enkele werkdagen, mits het afleveradres binnen Nederland is en correct is aangegeven door de klant. Verzending buiten Nederland zal langer duren. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct adres.
6.4 Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Indien Bedrukt de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en heeft deze de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
6.5 Indien een bestelling na 7 dagen na verzenddatum nog niet is ontvangen door de klant dient de klant dit direct, doch uiterlijk na op de zevende dag kenbaar te maken aan Bedrukt.
6.6 Bestellingen die verzonden zijn als pakket kunnen worden getraceerd. Voor bestellingen die verzonden zijn als brievenbuspost geldt dat wanneer de klant niet binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen bestelling te hebben ontvangen er geen recht meer is op vergoeding, hetzij in financiële zin als in natura.
6.7 Wanneer de klant binnen 7 dagen na verzenddatum aangeeft geen bestelling per brievenbuspost te hebben ontvangen zal er een onderzoek worden ingesteld door Bedrukt. Bij misbruik door de klant zal er aangifte worden gedaan.
6.8 a. Wanneer een klant een bestelling naar diens mening te laat heeft ontvangen is er geen recht op retournering of compensatie van Bedrukt op wat voor denkbare manier dan ook.
6.8 b. Bedrukt wijst alle aansprakelijkheid van een niet, foutieve, of te laat ontvangen bestelling volledig van de hand. 6.9 Het is niet mogelijk voor de klant om een bestelling op te halen.

Artikel 7. Retourneren

7.1 Gezien de persoonlijke aard van de producten is herroepingsrecht uitgesloten.
7.2 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, geldt het onder artikel 9 bepaalde.
7.3 Annuleren van een bestelling is niet mogelijk.
7.4 Wijzigen van een geplaatste bestelling is niet mogelijk.

Artikel 8. Personalisering van het product

8.1 Alle producten die in het assortiment van Bedrukt zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
8.2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
8.3 Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden.
8.4 Er kunnen in zowel afbeeldingen van producten als afbeeldingen van bedrukkingen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstelling en beeldschermkwaliteit.
8.5 a. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kunnen de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk afwijken van hoe de bedrukking op de website wordt weergegeven.
8.5 b. Wanneer de klant een afbeelding upload waarbij deze zelf heeft getracht de achtergrondkleur van de afbeelding gelijk te maken aan de kleur van het kledingstuk, om zodoende de achtergrond te doen verbergen zal dit in de praktijk nagenoeg altijd een ander resultaat opleveren. Het is niet mogelijk de kleur van een kledingstuk te bepalen vanaf een beeldscherm, deze over te nemen als achtergrond van een afbeelding om er vervolgens van uit te gaan dat een printer exact dezelfde kleur print. In deze gevallen kan Bedrukt geen enkel resultaat garanderen en is de klant gehouden het resultaat te accepteren zoals het is. Er is nadrukkelijk geen recht op restitutie of vervanging wanneer de kleuren niet overeenkomen.
8.6 De klant wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud welke de klant zelf samenstelt via de website. De klant zal geen inhoud aanbieden welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
8.7 a. Bedrukt verwerkt de door klant ingevoerde teksten automatisch, met als gevolg dat fouten gemaakt door de klant, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding op de website niet door Bedrukt worden opgemerkt en niet worden gecorrigeerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct personaliseren van een product.
8.7 b. Wanneer de klant meerdere artikelen ineens bestelt, maar op een van de artikelen een fout heeft gemaakt, is het niet zo dat Bedrukt gehouden is om de foutieve bedrukking op exact dat artikel dat is aangegeven te bedrukken. Met name wanneer meerdere artikelen zijn besteld met ogenschijnlijk een gelijke opdruk is het mogelijk dat de foutieve opdruk op een ander artikel beland dan het aanvankelijk aangegeven artikel. In deze gevallen is en blijft het een fout van de klant en geldt onverminderd 8.7 a.
8.8 De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.
8.9 Indien de klant een eigen afbeelding of tekst doorgeeft of anderszins invloed op het product uitoefent (personalisering), verzekert de klant Bedrukt ervan dat op de afbeelding en tekst geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
8.10 De afmetingen die getoond worden op de website zijn een indicatief hulpmiddel en niet bindend.
8.11 De maatvoering en afmetingen kunnen per merk en binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken. Hierbij geldt dat een artikel 2,5 cm zowel omhoog als omlaag mag afwijken van de genoemde afmetingen in de maattabel.
8.12 De klant wordt geacht een door Bedrukt geleverd product alleen te gebruiken waar deze naar algemene richtlijnen en maatschappelijk aanvaarde normen voor is bedoeld.
8.13 Bedrukt houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als gevolg van verkeerd gebruik van de website. Onder verkeerd gebruik wordt onder meer verstaan: het plaatsen of niet corrigeren van bedrukking die buiten het aangegeven bedrukbare gebied staat geplaatst, het uploaden van eigen afbeeldingen, welke niet voldoen aan de aangegeven kwaliteitseisen, het plaatsen van een bedrukking waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wet en alle overige zichtbare onjuistheden, waarvan redelijkerwijs van de klant verwacht mag worden dat hij deze corrigeert.
8.14 Een deel van de uitvoering van bestellingen betreft handwerk. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillen bestaan tussen afmetingen, formaten en plaatsing van bedrukkingen op artikelen. Met name wanneer een klant een eerder ontvangen bestelling weer bestelt, is het mogelijk dat er een verschil bestaat tussen de twee bestellingen.
8.15 Artikelen kunnen wijzigen van merk en soort, zonder dat de verkoopnaam en afbeelding op de website wordt gewijzigd.
8.16 Bedrukt mag het ontwerp van een bestelling naar eigen inzicht aanpassen zonder berichtgeving hieromtrent, indien zij dit nodig acht om de uitvoerbaarheid van de bestelling te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van het formaat van teksten en afbeeldingen en het dikker maken van tekst om zodoende uitvoerbaarheid te verbeteren.
8.17 Als gevolg van de bewerking van de producten zijn druksporen mogelijk aanwezig en zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn plekken op de stof, lijnen op de stof en vlakken op de stof welke anders gekleurd zijn dan het overige. Deze druksporen zijn geen gebrek, maar een onoverkomelijke mogelijke bijwerking van het personaliseringsproces, welke veelal na een wasbeurt zijn verdwenen.
8.18 Bedrukt houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren wanneer Bedrukt van mening is dat de inhoud hiervan ongepast is. Het is aan Bedrukt te bepalen of iets ongepast is.
8.19 Wanneer een klant een opdruk over een rits plaatst zal Bedrukt het ontwerp naar eigen inzicht opdelen daar drukken over een rist niet mogelijk is.
8.20 Alle systemen die Bedrukt gebruikt voor de productie zijn gebaseerd op het Latijnse alfabet. Gebruik van niet-Latijnse tekens worden mogelijk niet ondersteund of niet goed verwerkt. Bedrukt is niet verantwoordelijk voor het verkeerd weergeven, dan wel verwerken van niet-Latijnse tekens en wijst elke aansprakelijkheid als gevolg hiervan van de hand.
8.21 Om ons datagebruik te beperken en daarmee ook onze ecologische voetafdruk zullen de afbeeldingen die tijdens het bestellen zijn gegenereerd, te weten de voorbeelden, drukproeven en geuploade bestanden, beperkt beschikbaar blijven en ten minste na 30 kalenderdagen worden verwijderd.

Artikel 9. Garantie

9.1 De klant dient een ontvangen bestelling direct grondig te controleren op juistheid en gebreken. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen dit via email te melden aan Bedrukt.
9.2 In het geval van een onjuiste levering of een gebrek aan geleverde producten zal Bedrukt, mits de klant conform lid 1 van dit artikel tijdig voor melding heeft zorg gedragen, de goederen herstellen of vervangen. Hiertoe is het waarschijnlijk dat Bedrukt de klant verzoekt de ontvangen goederen eerst retour te sturen, zodat Bedrukt deze kan controleren.
9.3 Het recht op garantie komt voor de klant te vervallen in de volgende gevallen:
a. Wanneer de klant de kleding heeft gedragen en/of gewassen.
b. Wanneer de klant zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen .
c. Wanneer er geen contact vooraf is geweest met Bedrukt.
d. Wanneer de klant de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
e. Wanneer de klant zelf een typefout/opmaakfout heeft gemaakt. f. Wanneer het product de klant niet leuk staat of niet past.

Artikel 10. Bewaren van gegevens

10.1 Bestellingen die geplaatst zijn via de webshop worden maximaal 1 jaar bewaard, waarna deze definitief worden verwijderd, tenzij
a. Bedrukt overstapt op een nieuw website systeem, in welk geval alle bestellingen direct worden verwijderd;
b. De bestelling niet is betaald en afgerond, in welk geval deze direct zal worden verwijderd.
10.2 Alle afbeeldingen in een bestellingen, waaronder de ontwerpvoorbeelden en aangeleverde afbeeldingen worden maximaal 30 dagen bewaard en daarna definitief verwijderd.
10.3 Een factuur wordt verstuurd per e-mail op het moment dat een bestelling is afgerond. Voor gastbestellingen is deze ook eenmalig te downloaden op de laatste pagina van het bestelproces. Voor bestellingen met account is deze ook te downloaden via het account gedurende maximaal 1 jaar gelet op artikel 10.1.

Artikel 11. Overmacht

In geval van overmacht is Bedrukt niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Bedrukt als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Privacyverklaring

12.1 Bedrukt gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bedrukt gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door Bedrukt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.
12.2 Het is mogelijk dat een bedrijfsnaam van een klant met of zonder bedrijfslogo, zonder kennisgeving hiervan wordt vermeld op de website van Bedrukt, onder onderdeel referenties. Indien een klant aangeeft hier bezwaar tegen te hebben wordt de vermelding verwijderd.

Artikel 13. Geschillen en klachten

13.1 Bedrukt beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bedrukt, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij Bedrukt ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4 Bedrukt is niet aangesloten bij een klachtencommissie hetgeen betekent dat een beantwoording van Bedrukt op een klant geldig bindend en definitief is.
13.5 Bij klachten dient de klant zich altijd allereerst te wenden tot Bedrukt. Voor consumentenaankopen binnen de EU is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 14. Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit uitgaven, websites, e-mails, correspondentie of andere uitingen gedaan door Bedrukt mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Bedrukt.

Artikel 15 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Bedrukt en klanten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bedrukt ®
Handelsnamen: bdrkt / Bedrukt / Bedrukt.nl / Zeefbedrukt
BTW nummer: NL.8135.97.213.B01
KvK nummer: 20116229
Tel: +31 85 369 5116 (verkoop & advies)

Bijwerken van …
  • Geen producten in de winkelwagen.